Rychlá půjčka do 15000 před výplatou

bez osobní schůzkybez ručitele
online vyřízení do 60 minutpůjčky bez potvrzení o přijmu

Registrovat se

Vyplňte přesně všechny požadované údaje
(Pokud jste se již zaregistrovali dříve, přihlaste se v pravém horním rohu stránky)
IČ:
Vážený kliente,
pokud nemáte IČ do kolonky vyplňte text ve znění „nemám“. Následně budete přihlášeni do klientské zóny, kde uvidíte výši dlužné částky s možností prodloužení termínu splatnosti.
Dále si Vás dovolujeme informovat, že nová zápůjčka Vám již nemůže být poskytnuta od 1.12.2016 pokud nejste OSVČ.Děkujeme za pochopení.
Rodné číslo (bez lomítka):
Jméno a příjmení (používat české znaky):
Email:
(pro zasílání dočasného hesla)
Číslo mobilního telefonu:
(pro zasílání ID klienta)
 
Adresa sídla podnikání:
Město/obec sídla podnikání:
PSČ místa podnikání:
Číslo občanského průkazu (povolení k trvalému pobytu):
Číslo cestovního pasu:
Čistý měsíční příjem:
Pozorně si přečtěte podmínky Rámcové smlouvy o zapůjčce

ÚVĚRUJÍCÍ A KLIENT SE DOHODLI TAKTO:


1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1.1. Pokud není v RSÚ uvedeno jinak, mají níže tučně uvedená slova, zkraty a slovní spojení psané s velkým počátečním písmenem nebo velkými písmeny, ve všech gramatických pádech i časech, jednotném i množném čísle, pro účely RSÚ následující význam:

1.1.1. RSÚ znamená tato Rámcová smlouva o úvěru.

1.1.2. Adresou elektronické pošty Klienta se rozumí adresa elektronické pošty Klienta uvedená v záhlaví RSÚ a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

1.1.3. Adresou elektronické pošty Úvěrujícího se rozumí adresa elektronické pošty Úvěrujícího uvedená v záhlaví RSÚ a v Uživatelském účtu; Úvěrující je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

1.1.4. Bankovním účtem Klienta se rozumí bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v Uživatelském účtu, ze kterého Klient hradí Depozit a na který je Úvěrujícím Klientovi poskytován úvěr dle Jednotlivé smlouvy o úvěru. Klient se zavazuje, že bude přímým majitelem tohoto bankovnímu účtu, tedy, že bude mít k němu uzavřenu příslušnou smlouvu s bankou, kde bude uveden jak majitel účtu.

1.1.5. Bankovním účtem Úvěrujícího se rozumí bankovní účet Úvěrujícího uvedený v Uživatelském účtu (nebo jiný účet, jež bude Úvěrujícím písemně oznámen Klientovi), na který Klient hradí Depozit, splácí úvěr a ze kterého je Úvěrujícím Klientovi poskytován úvěr.

1.1.6. Depozitem se rozumí částka ve výši 1,- Kč složená Klientem na Bankovní účet Úvěrujícího dle Odst. 3.1.3. Úvěrující je oprávněn Depozit započíst na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Klientem. Případná náhrada škody převyšující částku Depozitu není tímto zápočtem dotčena.

1.1.7. ID Klienta se rozumí jedinečné přihlašovací jméno přidělené Úvěrujícím Klientovi pro účely přihlašování do Uživatelského účtu.

1.1.8. Internetovými stránkami Úvěrujícího se rozumí webová stránka Úvěrujícího umístěná na internetové adrese.

1.1.9. Jednotlivou smlouvou o úvěru se rozumí smlouva úvěru uzavřená na základě RSÚ.

1.1.10. Kódem se rozumí kód RSÚ vygenerovaný automaticky v algoritmu MD5 pomocí 4 symbolů (unikátní a neměnná posloupnost symbolů (písmen nebo čísel), do které se zakóduje obsah RSÚ a identifikační číslo zadané při registraci), který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci klienta a potvrzuje, že text RSÚ je chráněn, a také slouží pro potvrzení/podepsání RSÚ, tedy jako projev vůle Klienta.

1.1.11. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.1.12. Odst. znamená konkrétní číselně označené ustanovení RSÚ. Konkrétní číselně označené ustanovení zahrnuje i všechny ostatní číselné podúrovně (například Odst. 1. zahrnuje i Odst. 1.1., 1.1.1. apod.).

1.1.13. Telefonním číslem Klienta se rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví RSÚ a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu změnit prostřednictvím Uživatelského účtu.

1.1.14. Telefonním číslem Úvěrujícího se pro účely RSÚ rozumí číslo telefonu Úvěrujícího provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví RSÚ a v Uživatelském účtu; Úvěrující je oprávněn číslo telefonu v Uživatelském účtu měnit.

1.1.15. Úložiště elektronických dokumentů má význam dle Odst. 10.1

1.1.16. Uživatelským jménem a dále Heslem se rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Klienta k Uživatelskému účtu a dále k označení Klienta jako osoby, který učinila právní jednání (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Klient skutečně učinit a že jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).

1.1.17. Uživatelským účtem se rozumí prostředí na Internetových stránkách Úvěrujícího přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých údajů.

1.1.18. Variabilním symbolem se rozumí identifikační číslo Klienta.

1.1.19. Strana znamená jednotlivě nebo společně Úvěrujícího a Klienta.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Strany mají v úmyslu v budoucnu uzavírat smlouvy o úvěru pro podnikatelské účely Klienta, kterými se Úvěrující zaváže poskytnout v prospěch Klienta peněžní prostředky do určité výše, případně v určité výši, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky ve stanovené době vrátit a zaplatit úroky a případné poplatky.

2.2. RSÚ upravuje zřízení Uživatelského účtu Klienta na Internetových stránkách Úvěrujícího a dále postupy uzavírání Jednotlivých smluv o úvěru a provádění dalších souvisejících právních jednání prostřednictvím Uživatelského účtu a některé další související otázky.

2.3. Jednotlivé smlouvy o úvěru budou uzavírány elektronickými prostředky prostřednictvím Uživatelského účtu na Internetových stránkách Úvěrujícího, a to způsobem a za podmínek dále stanovených v RSÚ.

3. UZAVŘENÍ RSÚ, UŽIVATELSKÝ ÚČET KLIENTA

3.1. Uživatelský účet Klienta bude vytvořen po uzavření RSÚ. Tato RSÚ bude uzavřena následujícím způsobem:

3.1.1. Klient na Internetových stránkách Úvěrujícího v sekci „Registrovat se“ vyplní své údaje. Klient si následně pozorně přečte znění návrhu této RSÚ a odsouhlasí jej. Rovněž odsouhlasí nakládání s osobními údaji.

3.1.2. Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ bude na Adresu elektronické pošty Klienta zaslán email obsahující Kód.

3.1.3. Následně Klient zaplatí Úvěrujícímu Depozit v souvislosti se založením Uživatelského účtu ve výši 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou). Depozit je Klient povinen Úvěrujícímu uhradit bezhotovostně výhradně z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího, a to s uvedením identifikačního čísla Klienta bez lomítka jako Variabilního symbolu, a s poznámkou, kde uvede text „Potvrzuji sml. [zde Klient uvede čtyřmístný Kód dle Odst. 3.1.2.]”.

3.1.4. Úvěrující po zaplacení Depozitu odešle Klientovi jedinečné přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu. Na Telefonní číslo Klienta odešle SMS zprávou ID Klienta (přihlašovací jméno do Uživatelského účtu) a na Adresu elektronické pošty Klienta odešle email s dočasným heslem pro přístup do Uživatelského účtu.

3.1.5. Klient po prvním přihlášení do Uživatelského účtu změní dočasně přidělené heslo na své vlastní tajné Heslo, které se zavazuje po celou dobu trvání RSÚ pečlivě střežit a utajovat. Okamžikem změny dočasného hesla na své vlastní je RSÚ uzavřena a Klient může na jejím základě uzavírat Jednotlivé smlouvy o úvěru.

3.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Úvěrující nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

3.3. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Klientovi je vůči Úvěrujícímu účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Úvěrujícím považovány za správné a pravdivé.

3.4. Úvěrující může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z RSÚ nebo z Jednotlivé smlouvy o úvěru. V tomto případě okamžikem zrušení Uživatelského účtu odstupuje Úvěrující od RSÚ. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Úvěrujícího.

4. UZAVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SMLUV O ÚVĚRU

4.1. Jednotlivé smlouvy o úvěru se uzavírají písemně elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu RSÚ a určení osob, které RSÚ uzavřely, prostřednictvím elektronických prostředků, a to za použití formuláře pro uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu, níže uvedenými postupy.

4.2. Prostřednictvím Uživatelského účtu Klient odešle Úvěrujícímu žádost o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (nabídku) a pokud budou splněny veškeré zákonné a smluvní podmínky, Úvěrující tuto žádost schválí (dojde k přijetí nabídky Úvěrujícím). Schválením žádosti o úvěr Úvěrujícím dojde k uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru. Klient je oprávněn v Žádosti o úvěr uvést částku požadované výše úvěru od 1.000,- Kč do 15.000,- Kč.

4.3. Další podmínky a obsah Jednotlivé smlouvy o úvěru, včetně podrobných informací o poskytovaných úvěrech jsou Klientovi stále k dispozici v rámci jeho Uživatelského účtu. Tyto informace, včetně znění Jednotlivé smlouvy o úvěru budou rovněž dále Klientovi poskytnuty prostřednictvím Uživatelského účtu před vlastním uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru.

4.4. Uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru proběhne následujícím způsobem.

4.4.1. Klient se ve svém Uživatelském účtu seznámí s předsmluvními informacemi o poskytovaném úvěru a následně se podrobně seznámí s textem Jednotlivé smlouvy o úvěru.

4.4.2. Budou-li vyhovovat Klientovi veškeré podmínky poskytovaného úvěru, Klient odešle Úvěrujícímu žádost o úvěr prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu (odeslání žádosti o úvěr představuje právně závaznou nabídku Klienta určenou Úvěrujícímu na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru).

4.4.3. Odeslání výše uvedené žádosti o úvěr (právně závazné, písemné nabídky na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru) bude zabezpečeno (podepsáno) osobním, jedinečným a tajným heslem Klienta.

4.4.4. Poté, co bude Úvěrujícímu doručena žádost o úvěr prostřednictvím Uživatelského účtu, posoudí Úvěrující platební schopnost (úvěruschopnost, bonitu) Klienta. Po prověření úvěruschopnosti Klienta Úvěrující prostřednictvím Uživatelského účtu oznámí Klientovi, zda úvěr poskytne či ne.

4.4.5. Jednotlivá smlouva o úvěru je uzavřena okamžikem doručení sdělení Úvěrujícího, prostřednictvím Uživatelského účtu, že úvěr poskytne dle předchozího Odst. 4.4.4.

4.5. Mezi Klientem a Úvěrujícím může v jednom časovém okamžiku být účinná pouze jedna Jednotlivá smlouva o úvěru. Klient může zaslat Úvěrujícímu novou žádost o úvěr až po úplném splacení veškerých závazků z předchozí Jednotlivé smlouvy o úvěru.

4.6. V případě negativního výsledku prověření úvěruschopnosti Klienta nedojde k uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru a tyto informace o výsledku prověření bonity boudou Klientovi sděleny prostřednictvím Uživatelského účtu.

4.7. Doručení žádosti o úvěr nezavazuje bezpodmínečně Úvěrujícího, aby požadovaný úvěr poskytl.

5. DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ DISTANČNÍHO ZPŮSOBU UZAVÍRÁNÍ SMLUV

5.1. Pro uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Jednotlivou smlouvu o úvěru bez současné fyzické přítomnosti Úvěrujícího a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru. Úvěrující tímto poskytuje Klientovi následující informace.

5.1.1. RSÚ a Jednotlivé smlouvy o úvěru jsou po svém uzavření Úvěrujícím archivovány a jsou Klientovi přístupné prostřednictvím Uživatelského účtu po celou dobu jejich účinnosti.

5.1.2. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Klient kdykoli RSÚ a Jednotlivé smlouvy o úvěru zobrazit, stáhnout nebo vytisknout.

5.1.3. Klient má dále právo obdržet kdykoli během trvání RSÚ na svou žádost text RSÚ v elektronické podobě, a to emailovou adresu uvedenou při registraci (vytvoření Uživatelského účtu a uzavření RSÚ).

5.1.4. Úvěrující není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1. písm. e) občanského zákoníku.

5.2. Úvěrující před uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru posoudí schopnost Klienta splácet úvěr, a to zejména na základě informací získaných od Klienta a umístěných v Uživatelském účtu a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta. Za tímto účelem je Klient povinen poskytnout Úvěrujícímu přesné, nezavádějící a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet úvěr.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Jednotlivých smluv o úvěru může od Úvěrujícího obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Úvěrujícího. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Úvěrujícího důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Úvěrujícího. Ustanovení tohoto odstavce nejsou dotčena ukončením účinnosti RSÚ (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti RSÚ.

6.2. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Úvěrujícího na Adresu elektronické pošty Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Úvěrující provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Úvěrujícího o vysvětlení a dále požadovat, aby Úvěrující odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Úvěrující odstraní neprodleně závadný stav.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů Klienta je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo Bankovního účtu, informace o majetkových poměrech, obchodní firma, sídlo a ostatní údaje související s RSÚ či s Jednotlivou smlouvou o úvěru (společně vše jen jako „osobní údaje“). S ohledem na charakter uzavřené RSÚ a v budoucnu uzavíraných Jednotlivých smluv o úvěru a nutnosti jednoznačné Klientovo identifikace dává Klient výslovný souhlas s použitím jeho identifikačního čísla jako identifikačního údaje pro účely uzavření RSÚ, Jednotlivých smluv o úvěru a jako Variabilního symbolu při provádění plateb. Klient, který je fyzickou osobou nebo který je zastoupen fyzickou osobou a které byl vydán občanský průkaz, dává uzavřením RSÚ písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Úvěrujícího.

7.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Úvěrujícím, a to pro účely poskytnutí úvěru a následné správy úvěru (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek ze úvěru), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy, že Klient má pravidelný příjem nebo že je likvidní, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet úvěr, dále a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Úvěrujícím a pro účely předávání osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů. Klient, který je právnickou osobou, dává uzavřením RSÚ svolení a zároveň se zavazuje bez prodlení a na vyzvání poskytnout účetní podklady Úvěrujícímu tak, aby mohl Úvěrující ověřit, že je Klient schopen splácet své závazky z Jednotlivé smlouvy o úvěru.

7.3. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru v souvislosti s ověřením, zda nemá Klient žádné neuhrazené splatné dluhy a zda má pravidelný příjem nebo že je likvidní, dále v souvislosti se zjišťováním dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet úvěr a v souvislosti s předáváním osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů.

7.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Úvěrujícího o jakékoliv změně v osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů Klienta může Úvěrující pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z RSÚ či z Jednotlivých smluv o úvěru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se Klient domníval, že Úvěrující nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Úvěrujícího nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Úvěrující nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Úvěrující nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Úvěrující nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.7. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Úvěrující povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Není-li v RSÚ stanoveno jinak, korespondence související s RSÚ nebo Jednotlivou smlouvou o úvěru musí být druhé Straně doručena písemně, a to prostřednictvím Uživatelského účtu, nebo v listinné podobě osobně či doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8.2. Doručování emailem nebo SMS zprávou je přípustné a právně závazné pouze v případech výslovně upravených v RSÚ nebo v Jednotlivé smlouvě o úvěru (viz zejména uzavírání RSÚ a Jednotlivé smlouvy o úvěru Odst. 3. a 4.)

8.3. Zpráva je doručena:

8.3.1. v případě doručování emailem okamžikem jeho přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných emailem může být zajištěna certifikátem,

8.3.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

8.3.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

8.3.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

8.3.5. v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu přístupem (přihlášením) Klienta do Uživatelského účtu.

9. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ

9.1. RSÚ nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. RSÚ se uzavírá na dobu neurčitou.

9.2. RSÚ může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze Stran, a to písemně, doporučenou poštovní zásilkou doručenou na adresu nebo adresy Stran uvedené v záhlaví RSÚ. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé Straně. Účinnost RSÚ končí uplynutím výpovědní lhůty.

9.3. V případě porušení smluvních povinností podstatným způsobem jednou ze Stran může druhá Strana od RSÚ odstoupit, a to písemně, doporučenou poštovní zásilkou doručenou na adresu nebo adresy druhé Strany uvedené v záhlaví RSÚ. V tomto případě nabývá odstoupení účinnosti okamžikem jeho doručení druhé Straně.

9.4. Úvěrující je oprávněn v technických otázkách nedotýkajících se závažným způsobem smluvních povinností a práv Klienta jednostranně změnit RSÚ a tuto změnu Klientovi oznámit prostřednictvím Uživatelského účtu. Má se za to, že takto změněná RSÚ nabývá účinnosti 30 dnů od data oznámení těchto změn Klientovi. V případě, že Klient s touto změnou nebude souhlasit, má právo od RSÚ odstoupit do 30 dnů od oznámení těchto změn Klientovi prostřednictvím Uživatelského účtu. V případě, že Klient na základě změněné RSÚ uzavře další Jednotlivou smlouvu o úvěru, má se za to, že změny RSÚ v plném rozsahu přijal.

9.5. Změnou RSÚ nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění RSÚ.

9.6. Případné odstoupení (nebo výpovědi) kterékoli ze Stran od RSÚ z jakéhokoli důvodu nemá vliv na platnost a účinnost již uzavřených Jednotlivých smluv o úvěru nebo jiných právních jednání učiněných Stranami na základě RSÚ anebo prostřednictvím Uživatelského účtu.

10. ULOŽENÍ RSÚ A DALŠÍCH INFORMACÍ PRO KLIENTA

10.1. Uživatelský účet slouží dále jako Úložiště elektronických dokumentů, pro účely bezplatného uložení a uchování RSÚ, Jednotlivé smlouvy o úvěru, předsmluvních informací a dalších souvisejících právních jednání. Tato právní jednání má Klient možnost si kdykoliv prostřednictvím Uživatelského účtu zobrazit, prohlížet, vytisknout nebo stáhnout, a to minimálně po dobu účinnosti RSÚ a Jednotlivé smlouvy o úvěru.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení RSÚ, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu RSÚ.

11.2. Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami RSÚ, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná.

11.3. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v RSÚ. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v žádosti o úvěr. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání RSÚ nebo jednotlivé smlouvy o úvěru může dopustit trestného činu podvodu, úvěrového podvodu, předlužení či jiného trestného činu.

11.4. Strany dále prohlašují, že za písemné právní jednání považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu postupem dle RSÚ (s následným uložením písemného právního jednání v Úložišti elektronických dokumentů). Tímto postupem je uchován původní a jedinečný obsah písemného právního jednání a rovněž je určena a jednoznačně identifikována osoba, která právní jednání učinila.

11.5. Strany si obsah RSÚ přečetly a souhlasí s ní.

12. DATUM A ČAS UZAVŘENÍ RSÚ

12.1. RSÚ byla uzavřena dne za pomocí prostředků elektronické komunikace.

[Vaše rodné číslo]

Přečetl(a) jsem a souhlasím s podmínkami Rámcové smlouvy o zapůjčce
Potvrzuji souhlas s nakládáním s osobními údaji (Bod 6 RSP)